Název projektu:  BEZPEČNÉ KLIMA VE SVÍTÁNÍ

Dotační oblast: Bezpečné klima 2017

Poskytovatel dotace: MŠMT

Datum realizace: leden – prosinec 2017

Popis a vyhodnocení projektu:

Škole SVÍTÁNÍ byla od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta dotace ve výši  78 700Kč na projekt Bezpečné klima ve SVÍTÁNÍ.  Projekt byl primárně zaměřen na 60 pedagogických pracovníků školy SVÍTÁNÍ, kteří se denně dostávají do zátěžových situací s žákem, kdy intuitivní přístupy selhávají. Do zátěžových situací se pracovníci dostávají díky handicapu a osobnosti žáka, ale i díky vlastní osobnosti. Hlavním cílem projektu bylo zvyšování kvalifikace, kompetencí, sociálních dovedností a psychohygieny u pedagogických pracovníků v zátěžových situacích s konkrétním žákem. Sekundární cílovou skupinou byli žáci s mentálním a kombinovaným postižením, žáci s poruchou autistického spektra.

Vzhledem k této problematice bylo zrealizováno pro pedagogické pracovníky 5 akreditovaných kurzů:

1) Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem : dvoudenní kurz zážitkově zaměřený na techniky pro zvládnutí slovní agrese žáků. Lektor : PhDr. Hynek Jůn

2) Systematické konstelace pro pedagogy (jednodenní kurz zaměřený na rozšíření pohledu pedagogických pracovníků na postoje a chování žáků, které vzdělávají a vychovávají). Lektor : Martina Jirkovská

3)Posilování komunikačních dovedností mezi učitelem a žákem (jednodenní, prakticky zaměřený seminář na řešení modelových situací v komunikaci mezi učitelem a žákem). Lektor : PhDr. Jana Mervartová

4) Řeč těla – neverbální komunikace (jednodenní kurz zaměřený na neverbální komunikaci, na zlepšení vlastních komunikačních dovedností a předcházení nedorozumění v sociální interakci). Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová 

5) Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů – prevence stresu a syndromu vyhoření – I.,II. část (dvoudenní kurz zaměřený na posílení psychické odolnosti a schopnosti zvládat náročné povolání). Lektoři : PhDr. Jiří Knoll, PhDr. Andrea Troníčková

Do projektu byla zahrnuta objednávka ročního předplatné časopisu Prevence k zajištění informovanosti o primární prevenci školním metodiků prevence, výchovnému poradci a třídním učitelům.

Pedagogičtí pracovníci si díky kurzům osvojili nové techniky a dovednosti při práci s žáky v různých zátěžových situacích, zároveň si také vyzkoušeli různá cvičení podporující jejich psychohygienu. Projekt umožnil pedagogickým pracovníkům volit nové metody a strategie při práci s žáky a tím utvářet příznivější klima ve třídě i v celé škole.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.