SVI12 - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Zkvalitnění výuky žáků se zdravotním postižením prostřednictvím tvorby metodiky a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07 
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání
Číslo a název oblasti podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt

Název projektu Zkvalitnění výuky žáků se zdravotním postižením prostřednictvím tvorby metodiky a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Zkrácený název projektu SVI12
Název projektu anglicky Improving the quality of teaching pupils with learning difficulties via methodology writing and further education of teachers
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.13/03.0004
Datum zahájení projektu 1. 11. 2010
Datum ukončení projektu 29. 6. 2012
Celkový rozpočet projektu 4 659 975,21 Kč

Obsah projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků se zdravotním postižením na ZŠ a ZŠ speciálních v Pardubickém kraji.

Cíle bude dosaženo tvorbou Metodiky rehabilitačního vzdělávacího programu (1 040 stran) pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Její tvorba bude podpořena realizací 2 kurzů pro pedagogické pracovníky (dále PP) v oblasti sociálních dovedností.

Pro zvýšení kvality vzdělávání na krajské úrovni bude pro pedagogické pracovníky ZŠ a ZŠ speciálních v Pardubickém kraji připraveno 6 kurzů pro zvýšení jejich kompetencí při práci s dětmi.

Účel projektu

  • zvýšit kompetence žáků potřebné k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se do společnosti;
  • podpořit zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím proškolení pedagogických pracovníků ZŠ a ZŠ speciálních.

Výstupy projektu

  • 1 Metodika rehabilitačního vzdělávacího programu
  • 6 kurzů zvyšujících kompetence PP pro práci s dětmi se zdravotním postižením
  • 2 kurzy sociálních dovedností PP
  • 140 proškolených PP na ZŠ a ZŠ speciálních v Pardubickém kraji

Cílové skupiny

  • žáci ZŠ speciálních v Pardubickém kraji;
  • pedagogičtí pracovníci ZŠ a ZŠ speciálních v Pardubickém kraji.

Přínosy projektu

Realizace projektu přinese dětem zkvalitnění výuky a zvýšení její názornosti. Díky tomu získají snáze vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, nezávislosti na péči druhých osob a snadnější integraci do společnosti.

Metodika rehabilitačního vzdělávacího programu se bude skládat z 10 svazků zaměřených např. na sociální vývoj, imitaci, receptivní a expresivní řeč, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, sebeobsluhu, smyslové vnímání a abstraktně vizuální myšlení. Na základě Metodiky budou vytvářeny individuální vzdělávací plány pro žáky, jejichž mentální věk odpovídá chronologickému věku do 7 let u dítěte bez postižení.

Kurzy zvyšující kompetence PP pro práci s dětmi se zdravotním postižením budou vytvořeny na základě metodických a výukových materiálů, které byly připraveny pracovníky ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s. v rámci projektu „Učit (se) nás baví…!“. Absolventi kurzů získají podněty pro vytváření vlastních pracovních listů pro žáky ZŠ speciálních, a zároveň si osvojí nové metody výuky.

Kurzy sociálních dovedností pomohou jejich absolventům se zvládáním negativních emocí spojených s jejich psychicky náročnou prací spočívající ve výuce, výchově a péči o děti s mentálním či kombinovaným postižením.

Všechny vytvořené kurzy budou akreditovány MŠMT ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.