SVI10 - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Učit (se) nás baví...!

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu

CZ.1.07 

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy

7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory

7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt

Název projektu Učit (se) nás baví...!
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.13/02.0004
Datum zahájení projektu 01. 10. 2009
Datum ukončení projektu 30. 06. 2011
Celkový rozpočet projektu 5 624 955,60 Kč

Stručný obsah projektu

Cílem projektu „Učit (se) nás baví...!“ je zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ speciální. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím inovace 8 vzdělávacích modulů, v rámci nichž budou vytvořeny 3 metodiky, 4 soubory pracovních listů, 2 soubory pracovních programů pro interaktivní tabuli, učební text, 2 soubory pomůcek a her, atd. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, budou pedagogičtí pracovníci školy SVÍTÁNÍ vzděláváni v oblasti sociálních dovedností, využití ICT ve výuce a ve zvyšování kompetencí pro práci s dětmi.

Cílové skupiny

Žáci ZŠ speciální, tj. děti s těžkým mentálním či kombinovaným postižením a pedagogičtí pracovníci školy SVÍTÁNÍ. Realizace projektu přinese dětem zkvalitnění výuky a zvýšení její názornosti. Díky tomu snáze získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se dle vlastních možností do společenského života..

Přínos pro pedagogické pracovníky Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. spočívá ve zvýšení jejich kompetencí pro práci s dětmi mentálním či kombinovaným postižením a také v osvojení si sociálních dovedností, které jim umožní zvládat psychicky náročnou práci výuky, výchovy a péče o děti s mentálním či kombinovaným postižením.

Hlavní cíl projektu

zvýšit kvalitu vzdělávání žáků ZŠ Speciální v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. prostřednictvím vytvoření metodických a didaktických nástrojů pro výuku.

Dílčí cíle projetku

  • zvýšit odbornost a kvalifikovanost pedagogických pracovníků žadatele pomocí řady vzdělávacích akcí zaměřených na zvýšení kompetencí při práci s dětmi, na využití ICT ve výuce a na rozvoj sociálních dovedností.
  • inovovat výuku na základní škole speciální pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.
  • zvýšit atraktivitu probíraného učiva a motivaci žáků k učení prostřednictvím využití multimediální a výpočetní techniky, souborů her a pomůcek.

Účel projektu

zvýšit kompetence žáků potřebných k orientaci v okolním světě, k dosažení samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se do společnosti.

Výstup projektu

8 inovovaných vzdělávacích modulů a 283 proškolených pedagogických pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.