Přijímací řízení na Praktickou školu dvouletou

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vyhlašuje přijímací řízení do Praktické školy dvouleté.

Kritéria přijímacího řízení

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášku do Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 1 školského zákona, řediteli školy. Dále přihláška může být podána za nezletilého uchazeče na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu, které se přikládá jako příloha přihlášky.

Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 1. března 2017.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání, psychologické a lékařské vyšetření (kopie).

Ředitel školy nevypisuje do Praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí a to v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2017. Je tedy nutno sledovat webové stránky naší školy nebo její vývěsní tabuli.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy  místo obsadit jiným uchazečem.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Od 2. května 2017 do 31. srpna 2017 vedení školy vyhlásilo 2. kolo přijímacího řízení.

Kontaktní osoba:

  • Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová, tel.: +420 466 049 916, mob.: 733 569 422, e-mail: hujerova@svitani.cz

 

V  Pardubicích dne 25. ledna 2017

Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy                                                                             

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.