Přijímací řízení na Praktickou školu dvouletou - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Přijímací řízení na Praktickou školu dvouletou

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vyhlašuje přijímací řízení do Praktické školy dvouleté.

Kritéria přijímacího řízení

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášku do Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 1 školského zákona, řediteli školy. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 1. března 2018.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání nebo vysvědčení
o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání, platné doporučení školského poradenského zařízení, psychologické a lékařské vyšetření (kopie).

Ředitel školy nevypisuje do Praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům, opatrovníkům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí a to v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018. Je tedy nutno sledovat webové stránky naší školy nebo její vývěsní tabuli.

Svůj úmysl vzdělávat se v Praktické škole dvouleté potvrdí zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitel školy  místo obsadit jiným uchazečem.

Proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení se lze odvolat do 3 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u školy, která rozhodnutí vydala.

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Kontaktní osoba:

  • Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová, tel.: +420 466 049 916, mob.: 733 569 422, e-mail: hujerova@svitani.cz

 

V  Pardubicích dne 17. ledna 2018

Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy                                                                             

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.