Sociální služby

Osobní asistence

Osobní asistence je sociální služba podle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je registrována od 1. července 2007 pod identifikátorem 7509221. Osobní asistence je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

Poslání 

Posláním osobní asistence je poskytovat žákům a klientům se zdravotním postižením podporu a pomoc v činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, při rozvoji osobnosti, vzdělávání a uspokojování sociálních potřeb.

Cíle

 • umožnit žákům a klientům vykonávat činnosti, které jsou přiměřené jejich věku, a běžné úkony péče o vlastní osobu, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni vykonávat samostatně.
 • podporovat žáky a klienty v rozvoji jejich schopností a dovedností v rámci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.
 • umožnit žákům a klientům získávat sociální dovednosti, kontakty a kolektivní návyky.

Cílová skupina

Žáci a klienti Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. se zdravotním postižením, kteří vyžadují podporu a pomoc druhé osoby v činnostech, které nemohou vykonávat samostatně.

Rozsah poskytované služby

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 • pomoc při osobní hygieně 
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Principy  

 • individuální přístup - respektování osobnosti žáka/klienta a jeho specifických potřeb; akceptace jeho schopností a dovedností; zájmy jednoho žáka/klienta nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních
 • aktivizace - podpora samostatnosti; zapojení do běžných aktivit; začleňování do kolektivu vrstevníků
 • spolupráce - úzká spolupráce žáka/klienta, osobního asistenta, učitele, vychovatele, zákonných zástupců/opatrovníků; spolupráce s odborníky (logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut, aj.)l
 • kvalita služby - profesionální přístup pracovníků; využívání inovativních metod a způsobů práce; další vzdělávání pracovníků

Kritéria poskytované služby

Služba osobní asistence je poskytována:

 • žákům a klientům Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. se zdravotním postižením
 • žákům a klientům, kteří vyžadují podporu a pomoc druhé osoby v činnostech, které nemohou vykonávat samostatně

Kritéria realizace služby

Poskytovatel s ohledem na bezpečnost, kvalitu služby, z provozních a personálních důvodů:

 • přiděluje osobního asistenta k žákům/klientům, kteří vyžadují podporu a pomoc druhé osoby
 • nezaručuje stálého osobního asistenta

Službu nelze poskytnout:

 • pokud zájemce není žákem nebo klientem Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.
 • pokud zájemce nepotřebuje podporu a pomoc druhé osoby
 • pokud je kapacita služby naplněna
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Kapacita, místo, doba, forma a úhrada za služby

 • kapacita služby 130 žáků/klientů (osobní asistent pracuje u více žáků/klientů na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby)
 • místo - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03 Pardubice
 • doba - ve dnech školního vyučování - při pobytu žáka/klienta ve škole, svozové dopravě a při školních akcích a v době prázdninových aktivit dle dohody - pondělí až pátek od 6 do 16.30 hodin (6 - 6.45 pouze ve svozové dopravě); mimo výše uvedenou dobu služby zajišťuje v rámci spolupráce Česká abilympijská asociace, o. s. v Pardubicích.
 • forma terénní
 • úhrada za službu dle platného ceníku

Kontakt 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03 Pardubice, tel.:/fax: 466 049 911

IČ: 259 16 092, č.ú.: 10006-3613 45 61/0100.

Kontaktní osoba:

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.