Příspěvek sdělení školy

Škola Svítání je školou zřízenou podle §16, odst. 9) zákona 561/2004. Posláním školy je poskytovat dětem, mládeži i dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě jejich individuálních potřeb a možností.