Charakteristika školy

Škola Svítání je školou zřízenou podle §16, odst. 9) zákona 561/2004. Posláním školy je poskytovat dětem, mládeži i dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě jejich individuálních potřeb a možností.  

Typy škol

 • Základní škola
 • Základní škola speciální
 • Praktická škola jednoletá
 • Praktická škola dvouletá

Pracoviště školy

Školská zařízení

 • Školní družina
 • Speciálně pedagogické centrum Svítání
 • Nestátní zdravotnické zařízení

Kapacita školy je 195 žáků základní školy a základní školy speciální, a 76 žáků praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté.

Základní škola

Školní vzdělávací program Cestou necestou I.A zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Cílová skupina:
Žáci s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

 

 

Školní vzdělávací program Cestou necestou II.C zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

 

Cílová skupina:
Žáci s lehkým mentálním postižením, nebo souběžným postižením více vadami (s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, závažnými vadami řeči a závažnými vývojovými poruchami chování) jehož součástí je lehké mentální postižení, nebo autismem.

Základní škola speciální

Školní vzdělávací program Cestou necestou III. zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální 1. díl a 2. díl

 

Cílová skupina: 
Žáci se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením nebo souběžným postižením více vadami, jehož součástí je středně těžké až těžké mentální postižení, které žákům nedovoluje prospívat na základní škole ani na základní škole dle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

Praktická škola jednoletá

Školní vzdělávací program Cestou necestou V. zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro praktickou školu jednoletou.

 

Cílová skupina:
Praktická škola jednoletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením nebo těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nebo autismem,  kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Praktická škola dvouletá

Školní vzdělávací program Cestou necestou IV. zpracovaný podle Rámcového vzdělávací programu pro praktickou školu dvouletou 

 

Cílová skupina:
Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, závažnými vadami řeči a závažnými vývojovými poruchami chování, závažnými vývojovými poruchami učení, souběžným postižením více vadami, autismem, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!