Projekty

Cílem projektu je rozšíření výuky ICT prostřednictvím pořízení digitálních učebních pomůcek –
pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich
digitálních kompetencí a pořízení mobilních digitálních technologií.
Projekt je realizován z Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve
vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení
pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální
gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

Naše škola je zapojena do projektu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024.
Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011177

Doba realizace: 2015-2022

Poskytovatel: ERDF, MMR

Typ programu podpory: Integrovaný regionální operační program

O projektu
Cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek pro zkvalitnění odborné výuky a terapeutické péče v bývalé škole Klášterní č.p. 52 v Pardubicích tak, aby byla posílena samostatnost žáků s mentálním a kombinovaným postižením a také jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Výstupem projektu jsou:

 • 2 tréninkové byty,
 • 6 cvičných učeben,
 • 12 odborných a 6 terapeutických učeben,
 • 9 místností pro SPC,
 • 2 místnosti pro ŠPP,
 • technické zázemí budovy,
 • chodby a zázemí k jednotlivým učebnám podpořeným z IROP.

 

Č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016751

Doba realizace: 2020-2022

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

O projektu
Cílem projektu je vytvoření lepších podmínek pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, samostatnosti a soběstačnosti žáků ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, tj. žáků s mentálním a kombinovaným postižením.
Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením a pilotním ověřením Tranzitního programu SVÍTÁNÍ. Partnerem s finančním příspěvkem je Rytmus Východní Čechy, o.p.s., který bude zajišťovat žákům zapojeným do Tranzitního programu poradenské služby, pracovní asistenci a vyhledávat odborné praxe.
Výstupem projektu je Tranzitní program zahrnující:

 • Dokument Tranzitního programu
 • Upravená ŠVP
 • Metodika nácviku praktických, sociálních a komunikačních dovedností
 • Metodika Profesní diagnostika
 • Metodika rozvoje samostatnosti v praktických činnostech a dovednostech s uplatněním prvků Montessori pedagogiky v oblasti Pěstování rostlin a zhodnocení vypěstovaných produktů.

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Doba realizace: 2021-2023

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

O projektu

Klíčové aktivity realizované v rámci projektů:

 • Řízení projektu
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 • Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016086

Doba realizace: 2019-2021

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Doba realizace: 2018-2020

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

O projektu
Klíčové aktivity realizované v rámci projektů:

 • Řízení projektu
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004462

Doba realizace: 2017-2019

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

O projektu
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání se zaměřením na matematickou a čtenářskou gramotnost žáků a mentoring. Zároveň projekt podporuje prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků.

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008339

Doba realizace: 2017-2019

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1464

Doba realizace: 2015

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
Pedagogové školy vytvořili celkem 160 čtenářských dílen pro 1. – 5. ročník základní školy, 1. – 9. ročník základní školy praktické a pro 1. – 2. ročník Praktické školy dvouleté.
Více než polovinu těchto dílen přímo ověřili ve výuce. Pro výuku bylo zakoupeno 800 dětských knih a 26 elektronických čteček. Své zkušenosti z realizace čtenářských dílen shrnuli pedagogové ve Zprávě o průběhu a realizaci.
V rámci šablony č. 2 absolvovali 4 učitelé školy jazykový kurz anglického jazyka v zahraničí. Z kurzu obdrželi učitelé certifikát o absolvování a napsali zprávu o průběhu kurzu.
V rámci šablony č. 3 odjelo 6 pedagogů na stínování do speciální školy v Bratislavě. Z tohoto pobytu byly sepsány zprávy. Zavedení čtenářských dílen do hodin českého jazyka zvýšilo zájem žáků o literaturu a zlepšilo jejich čtenářské dovednosti. Nakoupené knihy vybavily školu pro další realizaci čtenářských dílen. Jazykové pobyty učitelů prohloubily znalost cizího jazyka. Stínování pedagogů umožnilo učitelům poznávat nové formy a metody práce.

Č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0668

Doba realizace: 2015

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
Žáci školy spolu s pedagogickým vedením vytvořili 15 žákovských portfolií.
Dvacet pedagogů absolvovalo vzdělávací kurz „Pracovní činnosti – inovace a výuka v praxi“ a vytvořilo 20 profesních porftolií. 
Byla vybavena dílna pro výuku žáků.
Dvacet pedagogů se zúčastnilo individualizovaného rozvoje ústních komunikačních dovedností v anglickém a německém jazyce formou blended learningu.
Dvacet žáků a pedagogů se zúčastnilo individualizovaného rozvoje ústních komunikačních dovedností v anglickém a německém jazyce formou blended learningu.

Č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0029

Doba realizace: 2014-2015

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Č. projektu: CZ.1.07/3.2.13/03.0032

Doba realizace: 2012-2014

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
Cílem projektu je zvýšení nabídky dalšího vzdělávání pro řídící pracovníky NNO v Pardubickém kraji

Výstupy projektu:

 • zvýšily se manažerské dovednosti a rozhodování řídících pracovníků v NNO
 • zvýšily se schopnosti NNO využívat vícezdrojové financování pro udržení aktivit
 • byl vytvořen vzdělávací program a materiály

Č. projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3736

Doba realizace: 2012-2015

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit.

Klíčové aktivity:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tato oblast byla školou vybrána za účelem zlepšení materiálního vybavení, získání nových výukových materiálů a aplikaci technologií, které přispějí ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků v různých oblastech vzdělávání.
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnost.

Č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1049

Doba realizace: 2012-2014

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
V rámci projektu byly zpracována a vydána sada učebnic pro střední odborné vzdělávání v Praktické škole dvouleté. Je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výukový materiál je vytvořen ve Smart Notebooku, který ve spojení s interaktivní tabulí umožňuje plné využití možností interaktivní výuky a v programu PowerPoint:

 • Člověk a společnost 

Sada je zaměřena na procvičování poznatků z běžného života. 

 • Dílenské práce

Sada je zaměřena na procvičování znalostí práce při obrábění dřeva a kovů. 

 • Dílenské práce 1

Sada je zaměřena na procvičování znalosti drobných údržbářských prací v domácnosti. 

 • Práce s počítačem

Sada je zaměřena na procvičování základní obsluhy počítače a získávání informací na internetu.

 • Příprava pokrmů

Sada je zaměřena na procvičování znalostí o potravinách. 

 • Rodinná výchova

Sada je zaměřena na upevňování informací o partnerském životě. 

 • Úklidové práce

Sada je zaměřena na získávání informací v péči o domácnost. 

 • Výchova ke zdraví

Sada je zaměřena na procvičování poznatků o péči o vlastní osobu.

Č. projektu: CZ.1.07/1.2.29/01.0004

Doba realizace: 2012-2014

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
Projekt Prakticky do života…! byl realizován ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ a 3 partnery – praktickými školami dvouletými v Pardubickém kraji. Jeho hlavním cílem bylo zvýšení kvality vzdělávání žáků v praktických školách dvouletých, a to prostřednictvím vytvoření 7 vzdělávacích materiálů v 5 vzdělávacích oblastech. Na přípravě výukových materiálů se podílelo 42 pedagogických pracovníků.
Vznikl názorný obrazový průvodce pro každou popisovanou pracovní činnost. V případě Rodinné a zdravotní výchovy a Údržby práce a šití byly do učebních materiálů zahrnuty také názorné ilustrace. Podařilo se tak připravit kvalitní vzdělávací materiály pro žáky praktických škol dvouletých, které jim umožní lépe si osvojit základní pracovní návyky a podpoří tak jejich uplatnění na trhu práce.
Druhá klíčová aktivita projektu byla zaměřena na zvýšení sociálních dovedností pedagogických pracovníků příjemce dotace. Připraveny a následně realizovány byly 3 vzdělávací kurzy – Prezentační dovednosti, Rétorika a komunikace a Hlasitější než slova je výraz obličeje. Všechny kurzy obsahovaly také individuální supervizi tak, aby byly pro každého pedagogického pracovníka maximálně přínosné. Vzdělávací kurz Prezentační dovednosti je akreditován MŠMT. 

Č. projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00073

Doba realizace: 2010-2012

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

O projektu
Projekt je zaměřen na přenos dobré praxe v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením.
Projekt je rozdělen do tří částí:
1. Přenos metod, forem a způsobů komunikace a spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, veřejnou správou a potenciálními zaměstnavateli zaměřené na navázání spolupráce za účelem pracovního uplatnění osob s mentálním postižením založené na místním partnerství. Přenos dobré praxe se bude týkat také oblasti vytváření pracovních míst pro osoby s mentálním postižením formou sociálního podnikání.
2. Přenos nové metody měření celospolečenského dopadu aktivit podporujících zaměstnatelnost osob s postižením – tzv. analýzy společenské návratnosti investic (SROI – social return of investment). Tato analýza umožňuje vyčíslit náklady a přínosy společnosti (včetně veřejných rozpočtů) generované vytvořením pracovních míst pro osoby s postižením.
3. Zpracování věcného návrhu novelizace legislativy (zejm. zákona o zaměstnanosti) se zavedením hrazení podílu „společenských nákladů“ zaměstnávání osob s postižením z veřejných zdrojů.Inovace budou získány především na 4 zahraničních studijních cestách, kterých se zúčastní celkem 36 osob.
Inovace budou zpracovány formou 10 příkladů dobré praxe, Příručky dobré praxe v oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením v Německu a Velké Británii, příručky Metodika SROI, informačního materiálu o analýze SROI a analýzy věcného záměru novelizace legislativy včetně vyčíslení dopadu navrhovaných změn na státní rozpočet ČR. Inovace budou šířeny prostřednictvím speciálního portálu www.sroi.cz, 1 celostátní konference, nejméně 6 seminářů a nejméně 5 kulatých stolů, kterých bude účastnit také 6 lektorů ze zahraničí.

Č. projektu: CZ.1.07/1.2.13/03.0004

Doba realizace: 2010-2012

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení kvality vzdělávání žáků se zdravotním postižením na základní škole speciální. V průběhu projektu byla vytvořena:

 • Metodika rehabilitačního vzdělávacího programu pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. 
 • Dále byly vytvořeny kurzy pro pedagogické pracovníky, zaměřené na sociální dovednosti a zvládání negativních emocí.

Č. projektu: CZ.1.07/1.2.13/02.0004

Doba realizace: 2009-2011

Poskytovatel: ESF, MŠMT

Typ programu podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O projektu
Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v základní škole speciální. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím inovace 8 vzdělávacích modulů, v rámci nichž byly vytvořeny 3 metodiky, 4 soubory pracovních listů, 2 soubory pracovních programů pro interaktivní tabuli, učební text, 2 soubory pomůcek a her atd. Realizace projektu přinesla dětem kvalitnější a názornější výuku, díky níž snáze získají kompetence, které jim umožní samostatnost a integraci do společnosti.

Vzdělávací moduly byly zaměřeny na následující oblasti: 

 • Čtení
 • Psaní
 • Počty,
 • Rehabilitační vzdělávací program
 • Smyslová výchova
 • Tělesná výchova pro žáky s kombinovaným postižením
 • Věcné učení
 • Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra

Č. projektu: —

Doba realizace: 2005-2006

Poskytovatel: ERDF,MMR

Typ programu podpory: Společný regionální operační program

O projektu
Hlavním cílem projektu je podpora integrace těžce zdravotně postižených obyvatel do komunity a zlepšení jejich pracovního uplatnění. Specifickým cílem projektu je rozvoj kapacit služeb podporujících sociální integraci – rekonstrukce, přístavba a nástavba školy, kterou bylo vybudováno zázemí pro poskytování komplexní péče většímu počtu dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením s důrazem na vytváření rovných příležitostí vedoucích k sociální integraci.

Výstupy, výsledky a přínosy

 • díky realizaci projektu došlo ke zvýšení kapacity školy o 18 handicapovaných žáků
 • projekt umožnil vytvořit 13 nových pracovních míst
 • zavedení nové služby – tranzitního programu
 • realizace projektu zvýšila užitnou plochu učebnového pavilonu o 713 m2 a byly zbudovány nové prostory tělocvičny v přístavbě o celkové užitné ploše 452,5 m2

Projektový záměr vybudování centra pro vzdělávání a péči o děti a mládež s těžkým zdravotním postižením se zrodil z dlouhodobé spolupráce Statutárního města Pardubic, které vlastní objekty, v nichž Speciální škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. poskytuje služby 180 žákům a klientům.
Projekt byl založen na dlouholetých zkušenostech s mladými lidmi se zdravotním postižením, kteří po ukončení školního vzdělání často neobstojí na trhu práce. Proto byl vytvořen nový, tzv. Tranzitní program, který poskytuje služby podporující zaměstnanost a integraci lidí s mentálním postižením ve věku od 16 do 40 let. Jedná se o dvouletý praktický výcvik, zaměřený na vykonávání pomocných prací.
Budova v pardubické Komenského ulici kapacitně nedostačovala rostoucí poptávce po službách školy a neumožňovala zavedení nových služeb. Město se proto rozhodlo řešit tyto nedostatky za pomoci strukturálních fondů.
Práce na projektu začaly přípravou stavební dokumentace na konci roku 2003, tedy téměř půl roku před vyhlášením výzvy k podávání žádostí. Zpracování projektové dokumentace finančně podpořil Pardubický kraj. Od května do července byla odbornou firmou zpracovávána žádost včetně příloh, studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů.
Právě včasná příprava byla významným faktorem úspěchu projektu, pořekadlo „štěstí přeje připraveným“ budiž poselstvím pro všechny budoucí žadatele o dotace ze strukturálních fondů.
V září 2004 byl projekt doporučen k podpoře Regionální radou NUTS II Severovýchod, k podpisu smlouvy o financování projektu ze Společného regionálního operačního programu došlo 15. 6. 2005. Stavební práce, které prováděla firma Domec s.r.o. trvaly do června 2006.
Dne 1. září 2006 se uskutečnilo slavnostní otevření, první zvonění a odhalení sochy „Přijetí“, která symbolizuje změnu postojů většinové společnosti k lidem se zdravotním postižením. Sochu, která přispívá ke zvelebení vrcholného architektonického a stavebně dokonale provedeného díla věnoval Královéhradecký kraj.
Na investiční projekt, který zbudoval kapacitu pro poskytování nových služeb navazuje neinvestiční projekt zaměřený na oživení nových prostor, tedy realizaci tranzitního programu, rozšíření výuky a zavedení nových služeb muzikoterapie, logopedie, ergoterapie a fyzioterapie. Navazující projekt realizuje škola SVÍTÁNÍ v rámci SROP, grantového schématu Pardubického kraje v opatření 3.2 Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje. Celkové náklady činí 4 385 380 Kč, partnerem projektu je Svítání, sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice.
Realizací obou projektů byla započata z historického a společenského pohledu nová etapa, která zvyšuje morální prestiž ve školské a sociální péči o děti a mládež se zdravotním handicapem v rámci České republiky a nese evropské parametry.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!