Poskytované služby

Poskytované služby

 • poskytování včasné intervence, posouzení školní zralosti
 • individuální speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky jako podklad pro doporučení podpůrných opatření a pro stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů
 • zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol, tříd nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 Školského zákona
 • orientační logopedické screeningy v MŠ
 • speciálně pedagogické a sociální poradenství a konzultace v rodinách
 • metodická podpora a poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
 • sociální péče (základní sociální poradenství, sociálně právní poradenství, řešení problémů v rodinách, jednorázové poradenství)
 • poskytování krizové intervence
 • informace pro rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost formou konzultací, přednášek, seminářů, diskuzí
 • poradenství při výběru didaktických a kompenzačních pomůcek, zapůjčování odborné literatury
 • diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení, PAS, NKS)
 • zjišťování potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných zkoušek nebo přijímacích zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nabídka programu KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti

Koordinátorka péče o žáky s PAS

Krajský koordinátor vykonává v rámci své funkce dle možností rámcově tyto činnosti: 

 • mapování služeb pro děti a žáky s poruchou autistického spektra v Pardubickém kraji v oblasti školství
 • konzultační a poradenské služby, metodické činnosti – metodická podpora a pomoc školám a školským zařízením, klientům a jejich zákonným zástupcům
 • spolupráce s jinými zařízeními a odborníky – mezirezortní spolupráce

Konzultační odpoledne

Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ při Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice nabízí konzultační odpoledne krajské koordinátorky péče o žáky s poruchou autistického spektra v oblasti školství

 

Kdy: každé první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin (případně dle osobní dohody)

Časový rozsah: od 14 do 16 hodin (případně dle osobní dohody)

Kde: budova Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, Klášterní 52, Pardubice

Jak se přihlásit: Na konzultační odpoledne je třeba se (nejpozději 5 pracovních dnů před požadovanou schůzkou)  registrovat na adrese jiraskova@svitani.cz. Při registraci je možné stručně uvést, jaké téma chcete konzultovat. Následně prosím vyčkejte na potvrzení registrace e-mailem. 

Cíle konzultací: V rámci konzultací bude možné řešit vhodné výchovné a vzdělávací přístupy k jednotlivým žákům. Konzultovat můžete případný výskyt problémového chování u svých dětí a žáků.

V případě, že se v domluvenou dobu nemůžete dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.

Konzultační odpoledne krajské koordinátorky je určeno pro:

 • rodiče žáků s poruchou autistického spektra nebo s podezřením na tuto poruchu,
 • pedagogy mateřských škol, základních a středních škol (včetně asistentů pedagoga),
 • další osoby, které řeší situace týkající se edukace žáků s poruchou autistického spektra.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!