Sociální služby

Škola SVÍTÁNÍ se stala v průběhu svého rozvoje poskytovatelem sociálních služeb. Jejich zřízení vyplynulo vždy z potřeb žáků a jejich rodin.

Sociálně terapeutické dílny SVÍTÁNÍ

  • vznikl v roce 2006 a fungoval jako dvouletý program s cílem usnadnit přechod ze školy do zaměstnání
  • v roce 2008 přetransformován do sociální služby
  • za dobu trvání přinesl pracovní uplatnění dvěma desítkám osob se zdravotním postižením

Denní stacionář

  • funguje od roku 2019 a vznikl „na míru“ lidem s těžkým kombinovaným postižením.

Financování sociálních služeb

Děkujeme všem donátorům, kteří pomáhají naplňovat poslání našich sociálních služeb. 

Dotace a finanční dary:

  • Pardubický kraj

účelová dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dotace krajů ze zdrojů MPSV)

  • Pardubický kraj

dotace na podporu kapacit sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb Pardubického kraje na období 2019 – 2021 (dotace z rozpočtu Pardubického kraje)

dotace z Programu podpory materiální zabezpečení sociálních služeb 2019 na dovybavení Denního stacionáře SVÍTÁNÍ

  • Statutární město Pardubice

dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na období 2021 – 2022 (dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice)

  • Program ČSOB pomáhá regionům

finanční dar na vybavení pro snoezelen pro Denní stacionář SVÍTÁNÍ

Dokumenty

  • V naší organizaci se řídíme Etickým kodexem SVÍTÁNÍ
  • Pravidla pro podávání a vyřizování stížností pro naše sociální služby.

Velkou výhodou pro klienty obou služeb je možnost využívat další doplňující služby podle svých individuálních potřeb – zejména svozovou dopravu a fyzioterapii.

V našich sociálních službách dbáme na soulad se standardy kvality sociálních služeb.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!