Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ

Představení SPC

Speciálně pedagogické centrum (SPC) SVÍTÁNÍ je školské poradenské zařízení při Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice, působící od 1. 1. 1996. Poskytuje dětem, mládeži a dospělým lidem s kombinovaným postižením speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči s cílem podpořit rozvoj jejich osobnosti a usnadnit jim začlenění do společnosti.

SPC zajišťuje své služby ambulantně v prostorách centra nebo v terénu – ve školách, rodinách, dětských domovech, zařízeních poskytujících sociální služby atd.

 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem předškolního věku, žákům, mládeži a dospělým lidem s:

 • kombinovaným postižením
 • tělesným postižením
 • mentálním postižením
 • poruchou autistického spektra
 • narušenou komunikační schopností

Zajišťujeme služby ambulantně v prostorách centra nebo v terénu – ve školách, rodinách, dětských domovech, zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby atd.

Působíme v regionu Pardubice a Chrudim.

Odborný tým tvoří

 • speciální pedagogové
 • logoped
 • sociální pracovník
 • krajský koordinátor péče o žáky s PAS v oblasti školství
 • psycholog

 

Spolupracujeme i s dalšími odborníky a organizacemi – s psychiatry, fyzioterapeutyergoterapeutypediatrysociálními pracovníkyspeciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, s organizacemi poskytujícími sociální služby atd. 

Speciálně pedagogické centrum děkuje městu Holice za poskytnutý finanční dar na zakoupení testu Woodcock-Johnson IV., který je určen k diagnostice rozumových schopností a školních dovedností dětí i dospělých.

Speciálně pedagogické centrum zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a dalších obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky
 • psychologické a speciálně pedagogické intervence
 • informační a metodické činnosti včetně přípravy podkladů pro vzdělávací opatření
 • dokumentace činnosti a statistických výkazů

 

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

Osobní údaje zpracováváme ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a dalších obecně závazných právních předpisů.

K uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů je možné se obracet na organizaci:

 • prostřednictvím datové schránky: ID schránky ypbsq9b
 • elektronicky na adrese: svitani@svitani.cz
 • poštou na adrese: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.; Klášterní 52, 530 02 Pardubice
 • jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Veronika Doupovcová (e-mail: doupovcova@svitani.cz)

Reference

Rodiče našim speciálním pedagogům:

„Ještě jednou jsem Vám moc a moc chtěla poděkovat za všechno, co jste mi o Davídkovi a přístupu k němu říkala. Ohromně nám to s manželem pomohlo a taky nás to oba uklidnilo…“

 

„Tak snad se i v budoucnu při výchově dětí posuneme dále, protože prozatím jen u Vás jsem našla konkrétní praktické „návody“, které jsou navíc vlastně logické a v souladu s mým selským rozumem, a ne pouze obecné rady tipu „zvyšujte mu sebevědomí, musí cítit vaši lásku….“.

Děkuji Vám za nás všechny, kterým moc pomáháte.“

 

„Moc Vám za všechno děkujeme, rozmluvila jste Lukáška!!!:-) a nejen to…před rokem jste nám moc pomohla – zda ho dát nebo nedat do školy. A měla jste pravdu, školu zvládá levou zadní a je tam spokojený!“

 

„Chtěla bych Vám všem v SPC Svítání opravdu moc poděkovat za podporu, kterou mně a mému synovi poskytujete.“

 

„Jsem velice ráda za setkání s Vámi a Vašimi kolegyněmi…byla jsem mile překvapená a zároveň posílena pozitivní energií. Velmi si vážím spolupráce s vaší organizací a pomoci, kterou poskytujete.“

 

„Chci Vám z celého srdce poděkovat za veškerou péči a podporu, kterou od Vás dlouhodobě dostáváme, opravdu nesmírně si toho vážíme.“

 

Ředitelka MŠ našim speciálním pedagogům:

„…Ještě jednou chci poděkovat za páteční setkání u Vás. Jste moc hodná a milá. O našem rozhovoru jsem ještě dlouho během víkendu přemýšlela a dal mi mnohem víc než doposud jakékoliv semináře a školení ohledně dětí se SVP. Jste vážně velmi hodná, vlídná, no prostě lidská a já vím, že na sobě musím ještě hodně zapracovat a na spoustu věcí pohlížet úplně jinak…“

 

Učitelka ZŠ:

„Ráda bych Vám alespoň touto cestou poděkovala za vaše rady a zkušenosti, které mi ve vzdělávání Zdeňka velmi pomohly a ušetřily spoustu slepých cest…“

 

Učitelka ZŠ našim speciálním pedagogům:

„Díky moc za všechna doporučení, vše si sedlo (i Maruška 😊), to je nádherná spolupráce. Musela jsem Vám to napsat.“

 

Od klienta:

„Velice Vám děkuji za všechnu péči a pomoc během mého studia na základní i střední škole, protože na tomto mém úspěchu máte velkou zásluhu.“

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!

  Vážení zákonní zástupci, vážení klienti, 

  v průběhu září – října 2022 bude SPC SVÍTÁNÍ měnit své sídlo na adresu Klášterní 52, 530 02 Pardubice.

  Aktuální informaci o této změně získáte u sociálního pracovníka.

  Bc. Veronika Baizová, telefon 605 275 409466 049 917