Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ

Vážení zákonní zástupci, vážení klienti, 

od 1. listopadu 2022 sídlí SPC SVÍTÁNÍ na nové adrese: Klášterní 52, 530 02 Pardubice.

Při příchodu do SPC SVÍTÁNÍ kontaktujte klíčového pracovníka, případně sociální pracovnici Bc. Veroniku Novákovou, DiS. na telefonu 605 275 409.

Představení SPC

Speciálně pedagogické centrum (SPC) SVÍTÁNÍ je školské poradenské zařízení při Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice, působící od 1. 1. 1996. Poskytuje dětem, mládeži a dospělým lidem s kombinovaným postižením speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči s cílem podpořit rozvoj jejich osobnosti a usnadnit jim začlenění do společnosti.

SPC zajišťuje své služby ambulantně v prostorách centra nebo v terénu – ve školách, rodinách, dětských domovech, zařízeních poskytujících sociální služby atd.

 

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem předškolního věku, žákům, mládeži a dospělým lidem s:

 • kombinovaným postižením
 • tělesným postižením
 • mentálním postižením
 • poruchou autistického spektra
 • narušenou komunikační schopností

Zajišťujeme služby ambulantně v prostorách centra nebo v terénu – ve školách, rodinách, dětských domovech, zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby atd.

Působíme v regionu Pardubice a Chrudim.

Odborný tým tvoří

 • speciální pedagogové
 • logoped
 • sociální pracovník
 • krajský koordinátor péče o žáky s PAS v oblasti školství
 • psycholog

 

Spolupracujeme i s dalšími odborníky a organizacemi – s psychiatry, fyzioterapeutyergoterapeutypediatrysociálními pracovníkyspeciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, s organizacemi poskytujícími sociální služby atd. 

Speciálně pedagogické centrum zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a dalších obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky
 • psychologické a speciálně pedagogické intervence
 • informační a metodické činnosti včetně přípravy podkladů pro vzdělávací opatření
 • dokumentace činnosti a statistických výkazů

 

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

 

Osobní údaje zpracováváme ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a dalších obecně závazných právních předpisů.

K uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů je možné se obracet na organizaci:

 • prostřednictvím datové schránky: ID schránky ypbsq9b
 • elektronicky na adrese: svitani@svitani.cz
 • poštou na adrese: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.; Klášterní 52, 530 02 Pardubice
 • jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Veronika Doupovcová (e-mail: doupovcova@svitani.cz)

Reference

Rodiče našim speciálním pedagogům:

„Ještě jednou jsem Vám moc a moc chtěla poděkovat za všechno, co jste mi o Davídkovi a přístupu k němu říkala. Ohromně nám to s manželem pomohlo a taky nás to oba uklidnilo…“

 

„Tak snad se i v budoucnu při výchově dětí posuneme dále, protože prozatím jen u Vás jsem našla konkrétní praktické „návody“, které jsou navíc vlastně logické a v souladu s mým selským rozumem, a ne pouze obecné rady tipu „zvyšujte mu sebevědomí, musí cítit vaši lásku….“.

Děkuji Vám za nás všechny, kterým moc pomáháte.“

 

„Moc Vám za všechno děkujeme, rozmluvila jste Lukáška!!!:-) a nejen to…před rokem jste nám moc pomohla – zda ho dát nebo nedat do školy. A měla jste pravdu, školu zvládá levou zadní a je tam spokojený!“

 

„Chtěla bych Vám všem v SPC Svítání opravdu moc poděkovat za podporu, kterou mně a mému synovi poskytujete.“

 

„Jsem velice ráda za setkání s Vámi a Vašimi kolegyněmi…byla jsem mile překvapená a zároveň posílena pozitivní energií. Velmi si vážím spolupráce s vaší organizací a pomoci, kterou poskytujete.“

 

„Chci Vám z celého srdce poděkovat za veškerou péči a podporu, kterou od Vás dlouhodobě dostáváme, opravdu nesmírně si toho vážíme.“

 

Ředitelka MŠ našim speciálním pedagogům:

„…Ještě jednou chci poděkovat za páteční setkání u Vás. Jste moc hodná a milá. O našem rozhovoru jsem ještě dlouho během víkendu přemýšlela a dal mi mnohem víc než doposud jakékoliv semináře a školení ohledně dětí se SVP. Jste vážně velmi hodná, vlídná, no prostě lidská a já vím, že na sobě musím ještě hodně zapracovat a na spoustu věcí pohlížet úplně jinak…“

 

Učitelka ZŠ:

„Ráda bych Vám alespoň touto cestou poděkovala za vaše rady a zkušenosti, které mi ve vzdělávání Zdeňka velmi pomohly a ušetřily spoustu slepých cest…“

 

Učitelka ZŠ našim speciálním pedagogům:

„Díky moc za všechna doporučení, vše si sedlo (i Maruška 😊), to je nádherná spolupráce. Musela jsem Vám to napsat.“

 

Od klienta:

„Velice Vám děkuji za všechnu péči a pomoc během mého studia na základní i střední škole, protože na tomto mém úspěchu máte velkou zásluhu.“

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!

  Vážení zákonní zástupci, vážení klienti, 

  v průběhu září – října 2022 bude SPC SVÍTÁNÍ měnit své sídlo na adresu Klášterní 52, 530 02 Pardubice.

  Aktuální informaci o této změně získáte u sociálního pracovníka.

  Bc. Veronika Baizová, telefon 605 275 409466 049 917